Szerviz "ÁSZF"

S.P.S PRINTING SOLUTION KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK („ÁSZF”)
SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS

 

Az S.P.S Printing Solution Kft. alábbi általános szerződési feltételei a hibabejelentéssel és/vagy a felek között megkötött egyedi szerződéssel együttesen alkotják az S.P.S Printing Solution Kft. és a Megrendelő között a szerviz szolgáltatási jogviszonyra vonatkozóan létrejövő teljes megállapodást. Az ÁSZF megismerését és tudomásulvételét a Megrendelő a hibabejelentés leadásával és/vagy az S.P.S Printing Solution Kft. munkalapjának aláírásával elismeri és az abban foglaltakat elfogadja.

1) AZ ÁSZF TÁRGYA ÉS HATÁLYA

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden, a www.sublimation-tech.com weboldalon (a továbbiakban: weboldal) megrendelhető karbantartási és szerviz szolgáltatásra, továbbá minden olyan szolgáltatásra, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre (pl.: a weboldalon feltüntetett karbantartási és/vagy szerviz szolgáltatás megrendelése egyéb csatornán, pl. e-mail-en, telefonon stb.).

1.2. A javítási igény leadása elektronikus úton, online lehetséges, az „Információ” menüpont alatt a „Szerviz igénylő” gombra kattintva, az ott található űrlap kitöltésével. Az adatok kitöltésével és a szolgáltatás megrendelésével a Megrendelő kijelenti, hogy magára nézve kötelezőnek elismeri a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A hibás, vagy nem megfelelően kitöltött űrlap elküldéséből eredő károkért az S.P.S Printing Solution Kft. felelősséget nem vállal, az ebből keletkező károk megtérítése a Megrendelőt terhelik.

1.3 . A weboldalon található valamennyi szolgáltatást jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen megrendeli a szolgáltatást, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Küldés” gombra kattintva jön létre. A szerviz igénylő tartalmát a megrendelésről küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az S.P.S Printing Solution Kft. azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. A szerződés tartalmáról az S.P.S Printing Solution Kft. a Megrendelő írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

2 ) SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA

2.1. Az S.P.S Printing Solution Kft. a hibabejelentések feldolgozását és a szervizek teljesítését munkanapokon 8 és 16 óra között végzi. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen pontba foglaltakon kívül (pl. telefonon, ügyfélszolgálaton szóban) tett hibabejelentése nem minősül érvényes hibabejelentésnek, az jogok és kötelezettségek kiváltására nem alkalmas, és az S.P.S Printing Solution Kft. nem rögzíti.

2.2. Rendkívüli esetben a Felek kölcsönös, előzetes megállapodása alapján lehetőség van hétvégi szerviz igénylésére, mely minden esetben a szolgáltatások díjainak 50 %-os emelését vonja maga után.

2.3. A „Szerviz igénylő” űrlap kitöltése után az S.P.S Printing Solution Kft. munkatársa megkeresi a Megrendelőt telefonon, vagy írásban a javítás időpontjának egyeztetése céljából.

2.4. A Megrendelőnek a megrendelt szolgáltatást legkésőbb a szolgáltatás megkezdése előtt 24 órával áll módjában visszamondani, ugyanakkor a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, már megrendelt alkatrészek költségeit köteles az S.P.S Printing Solution Kft. részére megtéríteni.

2.5. Az S.P.S Printing Solution Kft. vállalja, hogy a hibabejelentésben megjelölt hiba elhárítását a legjobb tudása és szakmai tapasztalata alapján elvégzi és minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy azt a lehető legrövidebb időn belül elhárítsa. Az S.P.S Printing Solution Kft.  kizárólag a szerviz igénylőben bejelentett hibákkal köteles foglalkozni. Amennyiben a hiba összetettsége azt indokolja, az S.P.S Printing Solution Kft. jogosult több, a hiba szakszerű elhárítása érdekben szükséges munkatársat a helyszínre küldeni, vagy többször a helyszínre kiszállni, és az ennek megfelelő díjakat a Megrendelő részére leszámlázni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az S.P.S Printing Solution Kft. által a hibaelhárításra, javításra megadott határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem kötelező érvényűek, így különösen az S.P.S Printing Solution Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a raktárában nem elérhető alkatrészek, kellékanyagok beszerzési idejére.

2.6. Az S.P.S Printing Solution Kft. által használt alkatrészek minden esetben eredetiek, újak, vagy azzal azonos használati értékűek. Eltérő megegyezés hiányában lecserélt, hibás alkatrészek a Szerviz tulajdonába kerülnek.

2.7. A Megrendelő az űrlap kitöltése során nyilatkozik arról, hogy a szerviz szolgáltatást az S.P.S Printing Solution Kft. telephelyén, vagy a meghibásodott gép helyén kéri. Az S.P.S Printing Solution Kft.  a szerviz szolgáltatásokat munkanapokon 8.00 és 16.00 közötti időpontban teljesíti.

2.8. Az S.P.S Printing Solution Kft. minden helyszíni javítás és szervizelés során köteles az elvégzett munkákról, az esetleges gátló körülményekről a helyszínen munkalapot írni, amelynek egy példányát köteles a Megrendelőnek átadni.

2.9. A Felek a javítást, szervizelést akkor tekintik teljesítettnek, amikor a Megrendelő a javításról, szervizelésről készült munkalapot aláírta. A Megrendelő nem tagadhatja meg a munkalap aláírását olyan, a munka átadásakor feltárásra kerülő jelentéktelen hibák, hiányosságok miatt, melyek az érintett gép rendeltetésszerű használatát nem befolyásolják.

3) MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. A javítás, szervizelés során a Megrendelő részéről a gép üzemeltetőjének jelen kell lennie, és aktívan együtt kell működnie az S.P.S Printing Solution Kft.-vel. A Megrendelő képviselője köteles az S.P.S Printing Solution Kft. képviselőjét tájékoztatni az irányadó munka- és balesetvédelmi szabályokról és előírásokról, melynek elmulasztásából eredő valamennyi kár a Megrendelőt terheli.

3.2. A Megrendelő köteles az S.P.S Printing Solution Kft. helyszíni munkavégzésének valamennyi feltételét biztosítani (elegendő hely, megfelelő megvilágítás, tápfeszültség, tinta, az egyéb, a működéshez, kipróbálásához szükséges anyagok és eszközök rendelkezésre bocsátása stb.). Az S.P.S Printing Solution Kft. ezek hiányában jogosult a tevékenységet a helyszínen felfüggeszteni, és a helyszínről távozni, mellyel kapcsolatban felmerült valamennyi költség teljes egészében a Megrendelőt terheli.

4) DÍJAZÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Az S.P.S Printing Solution Kft. az általa nyújtott szerviz szolgáltatásért, a Felek ezzel ellentétes írásos megállapodása hiányában, az alábbi díjakat jogosult felszámítani és kiszámlázni:

a) kiszállási díj: min. 11.995,- Ft (tizenegyezer-kilencszázkilencvenöt forint) / alkalom (Mogyoród 40 km-es körzetében érvényes); vidékre 145,- Ft (egyszáznegyvenöt forint) / km, mely Mogyoródtól a teljesítés helyére történő oda- és visszautazás teljes hossza kilométerre kerekítve.

b) kiszállítási díj:

    - Epson SureColor SC-F2100 és Epson SureColor SC-F6200, 6300 nyomtatók esetében:

  • Vidék: 150,- Ft (egyszázötven forint) / km, melyet a budapesti telephelyünktől számítunk, kisteherautóval.
  • Budapest: 14.000,- Ft

    - Epson SureColor SC-F7200 és Epson SureColor SC-F9300, 9400 nyomtatók esetében:

  • Vidék: 170,- Ft (egyszázhetven forint) / km, melyet a budapesti telephelyünktől számítunk, emelőhátfalas, állófűtéses teherautóval.
  • Budapest: 18.000,- Ft

c) távsegítség óradíja: 10.000,- Ft (tízezer forint ) / óra. Az S.P.S Printing Solution Kft. jogosult minden megkezdett fél óra után fél óra díját felszámítani.

d) szerviz óradíj:  14.990,- Ft (tizennégyezer-kilencszázkilencven forint) / fő / óra a nem garanciális javítások esetében az S.P.S Printing Solution Kft.-nél vásárolt gépek esetén

                           16.990,- Ft (tizenhatezer-kilencszázkilencven forint) / fő / óra a nem garanciális javítások esetében a nem az S.P.S Printing Solution Kft.-nél vásárolt gépek esetén

Fenti óradíjakat az S.P.S Printing Solution Kft. a szervizelést végző munkatársak szervizeléssel töltött ideje után számítja fel.

e) a fenti díjak listaárak, Magyarországon érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A számla kiállítása az előzetes árajánlatban megadott díjak alapján történik. A Felek megállapodnak, hogy ellenkező értelmű megjelölés hiányában a jelen ÁSZF-ben írt díjak és költségek nettó összegek, melyeket a mindenkor hatályos általános forgalmi adó terhel.

4.2. A 4.1. pontban megjelölteken felül az S.P.S Printing Solution Kft. tovább számlázza a Megrendelő felé a Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeit, így különösen:

a) a szervizelés során beépítendő alkatrészek, tartozékok, segédanyagok ára, a Felek előzetes írásos megállapodása alapján.

b) kis-és segédanyagok költsége, (gumikesztyű, törlőkendő, tisztítópálcika, tisztítófolyadék stb.) a szervizeléshez szükséges mennyiségben.

4.3. Az S.P.S Printing Solution Kft. fenntartja a jogot, hogy a nagyértékű, illetve specifikusan az adott szervizhez megrendelt alkatrészekről a szolgáltatás megrendelése után, de még a teljesítése előtt díjbekérőt állítson ki és az alkatrészek beszerzését a kiegyenlítés megtörténte után kezdje meg.

4.4. Az S.P.S Printing Solution Kft. a Szerződés teljesítését követően bocsátja ki számláját a 4.1. pont szerinti díjakra és 4.2. pont szerinti költségekre vonatkozóan. Az S.P.S Printing Solution Kft. számláit ellenkező megállapodás hiányában magyar forintban állítja ki. Amennyiben az ügyféllel történt írásos megállapodás alapján az euróban megállapodott összeg számlázása forintban történik, az S.P.S Printing Solution Kft. az euróban megállapított összeget a vonatkozó számla kiállítása napján az OTP Bank Nyrt.-nél érvényes deviza eladási árfolyamon számítja át forintra.

4.5. Amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, a Megrendelő a 4.4. pont szerinti számlát banki átutalással, az S.P.S Printing Solution Kft. a vonatkozó számlában megjelölt bankszámlájára köteles megfizetni, a számla kiállításától számított 8 (nyolc) naptári napon belül.

4.6. A számla abban az időpontban tekinthető kiegyenlítettnek, amikor annak teljes ellenértékét az S.P.S Printing Solution Kft. bankszámláján jóváírják.

5) JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG

5.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jóállási időn belül történt meghibásodási eseteket az S.P.S Printing Solution Kft.-nek a gyártó felé riportolni kell és a hibaelhárítással kapcsolatos lépéseket előre írásban a gyártóval egyeztetni, emiatt az ilyen esetek hibakeresése és vagy javítások elvégzése a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az S.P.S Printing Solution Kft.-nek a gyártó részére a kiszerelt és előzetes jóváhagyás alapján kicserélt alkatrészeket bevizsgálásra vissza kell küldenie és amennyiben a gyártó a logban található adatok alapján, fizikai sérülés vagy egyéb indok alapján a jótállást megtagadhatja.

5.2 Szavatosság. Az S.P.S Printing Solution Kft. javítási, szervizelési munkákkal összefüggésben kizárólag azt szavatolja, hogy a javítással, szervizeléssel érintett gép a 2.9. pont szerinti teljesítés igazolás napján rendeltetésszerűen működik, és kifejezetten kizár minden, a fentieken felüli, kellékszavatosságért fennálló felelősséget, ide nem értve az esetlegesen az 5.1 pont szerint vállalt jótállást. Így különösen a Megrendelő tudomásul veszi, hogy az S.P.S Printing Solution Kft. nem szavatolja, és kifejezetten kizár minden felelősséget azért, hogy a beépített alkatrész vagy az elvégzett munka folytán a javítással, szervizeléssel érintett gép meghatározott ideig működőképes lesz.

6) FELELŐSSÉG

Az S.P.S Printing Solution Kft a szerviz igénylő benyújtása és a szolgáltatás teljesítése közötti időszakban felmerülő haszon elmaradására, anyagi kárra, gazdasági veszteségre semmiféle felelősséget nem vállal.

7) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

7.1. A Felek és kapcsolt vállalkozásaik üzleti kapcsolataik fenntartása végett jogosultak tárolni és használni a másikkal történő kapcsolattartásra vonatkozó információkat, beleértve neveket, telefonszámokat, email címeket.

7.2. Vitás ügyekben a Győri Városi Bíróság, illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagosan illetékes. Megrendelés esetén ezen kikötést elfogadottnak tekintjük. Az S.P.S Printing Solution Kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon a frissített ÁSZF verzió weboldalon történő publikálásával egy időben lép hatályba. A jelen szerződésben foglaltakra és a Felek között létrejövő jogviszonyokra a magyar jog az irányadó.