Adatvédelmi nyilatkozat

Az ADATVÉDELMI NYILATKOZAT dokumentum .pdf formátumban megtekinthető, letölthető ITT.

S.P.S Printing logo

Adatvédelmi Nyilatkozat - S.P.S Printing Solution

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat (mely egyben az S.P.S Printing Solution Kft. Adatvédelmi Szabályzata is) célja, hogy az Adatkezelő S.P.S Printing Solution Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát rögzítse.

A www.sublimation-tech.hu üzemeltetője, az S.P.S Printing Solution Kft. ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

A www.sublimation-tech.hu weboldal jelenleg magyarországi szervereken üzemel és az Üzemeltető is Magyarországon bejegyzett jogi személy.

Az üzemeltető a szolgáltatást magyar és nemzetközi törvények és etikai normák betartásával üzemelteti. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény - Infotv., 2000. évi C. törvény - Számvtv., 2001. évi CVIII. törvény - Ekertv., 2016/679/EU Rendelet (Az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú 2018. május 25-én hatályba lépő általános adatvédelmi rendelete (GDPR)) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről).

Társaságunk (a GDPR rendelettel összhangban) különös figyelmet fordít az adatkezelés során a természetes személyek személyes adataik védelmére, a kapcsolódó alapelvek és szabályok betartására, továbbá tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait. 


1. Definíciók

A jelen tájékoztatóban a következő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

1.1 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

1.2 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.3 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

1.4 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

1.6 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

1.7 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.8 adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

1.9 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

1.10 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

1.11 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

1.12 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

1.13 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

1.14 adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

1.15 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

1.16 EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

1.17 harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

1.18 A jelen tájékoztatóban nem meghatározott fogalmakat az Infotv.-ben meghatározott jelentéssel kell értelmezni.


2. Adatkezelő megnevezése

Név: S.P.S. Printing Solution Kft.

Cím: 9028 Győr, Szent Imre út 109. B. ép.

Adószám: 14001987-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-015135

E-mail: info@sublimation-tech.com


3. Adatkezelési alapelvek

3.1 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

3.2 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3.3 A www.sublimation-tech.hu weboldalon kizárólag 18. életévét betöltött személyek vásárolhatnak!

3.3 A weboldal használatához megadott adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásaival történik, adatkezelési célonként külön hozzájárulással. Amikor az adatokat megadja nekünk, azok kezeléséhez Önnek engedélyt kell adnia részünkre oly módon, hogy egy jelölő négyzetben pipálással azt jelölnie kell. Amennyiben engedélyét nem adja meg, akkor az az adatkezelés nem valósul meg és az a weboldal funkció (vásárlás, hírlevélküldés) az Ön részére nem használható.

Az S.P.S. Printing Solution Kft. - az Infotv. rendelkezéseivel összhangban - akkor kezel személyes adatot, ha

3.3.1 ahhoz az érintett hozzájárul.

3.3.2 Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az S.P.S. Printing Solution Kft. a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

3.3.2.1 a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

3.3.2.2 az S.P.S. Printing Solution Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

3.3.3 Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

3.4 Az S.P.S. Printing Solution Kft. felhívja a részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A fogyasztó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.


4. Kezelt személyes adatok köre, az adatrögzítés célja, jogcíme és időtartama:

4.1 A weboldal látogatása esetében rögzített azonosítók, cookie-k:

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

Böngésző cookie-k
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie-t) helyez el. A sütik olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk Önnek, amikor meglátogatja weboldalunkat. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az Ön által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nem az Ön merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja vagy ha meghatározott ideig semmit sem csinál a honlapon.

Rendszer cookie-k
Weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k fő szabály szerint 30 napig tárolódnak, a felhasználó ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

Google Analytics cookie-k
A Google Analytics szintén sütiket használ, amelyeket a számítógépére mentenek, ezzel segítve a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. Az adatok személyes beazonosításra nem, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak, erre is csak az adott domain tekintetében.

Cookie-k törlése:
Az Adatkezelő és harmadik felek: Google, Google Analytics által elhelyezett cookie-kat a felhasználó számítógépéről bármikor törölheti, illetve, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását korlátozza, vagy tiltsa.

Google általános cookie tájékoztató: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu


4.2 Regisztrációkor kezelt adatok:

a. Családnév és keresztnév

b. E-mail cím

c. Felhasználónév

Adatkezelési célok: regisztrált ügyfelek nyilvántartása

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Adattovábbítás: nincs

Adatok módosítása és törlése a regisztrációs fiókba belépve megtehető, vagy személyesen a cég székhelyén, vagy írásban e-mailen az info@sublimation-tech.com címen kérhető (kivéve, ha már vásárolt ezen a felhasználónéven, mert ebben az esetben a törvényi szabályozás szerint kell eljárni).


4.3 Regisztrációval egybekötött vásárlás során kezelt adatok:

a. E-mail cím/felhasználónév (a felhasználó azonosításához, ügyfélkapcsolati levelezéshez szükséges)

b. Jelszó (a felhasználó fiók védelme)

c. Számlázási név és cím, telefonszám elérhetőségi adatok (a számla kiállításához szükséges)

d. Adószám (a számla kiállításához szükséges)

e. Szállítási név és cím, telefonszám elérhetőségi adatok (a rendelt termék kiszállításához szükséges)

f. Direkt marketing hozzájárulás

Adatkezelési célok: a vásárlások nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, vevői reklamációk ügyintézése, megrendelés megkönnyítése és teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, vásárlói szokások elemzése, regisztrált ügyfeleknek szóló előnyökről tájékoztatás küldése

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és törvényi kötelezettség

Adatkezelés időtartama: 10 év

Adattovábbítás: Szállítási név, cím, telefonszám, e-mail cím a kiszállítási formától függően a szállító cég részére. Számlázási adatok átadásra kerülnek az elektronikus számlát kiállító szolgáltató, valamint a társaság részére könyvelést végző cég felé.

Adatok módosítását és törlését személyesen a cég székhelyén, vagy írásban e-mailen az info@sublimation-tech.com címen lehet kérni (kivéve, ha már vásárolt ezen a felhasználónéven, mert ebben az esetben a törvényi szabályozás szerint kell eljárni).


4.4 Hírlevélre feliratkozás esetében kezelt adatok:

a. Név/felhasználónév

b. E-mail cím

Adatkezelési célok: reklámot is tartalmazó hírlevelek küldése e-mailen

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Adattovábbítás: nincs

Hírlevélre történő feliratkozás a weboldalon elhelyezett „Hírlevél Feliratkozás” űrlap kitöltésével, a „Feliratkozás” opcióra kattintva valósul meg. Az űrlap kitöltése Hozzájáruló Nyilatkozatnak felel meg, mellyel a Felhasználó adatot szolgáltat. A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele, illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben ingyenes és önkéntes.
A Felhasználónak a Hírlevélre történő feliratkozáshoz a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvénynek megfelelően a nevét és az e-mail címét meg kell adnia. Az üzemeltető ezen adatokról automatikus nyilvántartást vezet. Az üzemeltetőó az adatok helyességét nem ellenőrzi. A nyilvántartásban rögzített adat harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adható át. S.P.S Printing Solution Kft. a Felhasználó által megadott adatokat kizárólag a weboldalon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából használja fel.
A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat.
A hírlevélre feliratkozás törlését a hírlevélben elhelyezett Leiratkozás linkre kattintva, vagy a weboldalon található feliratkozási boxban lévő Leiratkozás gomb megnyomásával, vagy az info@sublimation-tech.com e-mail címre írt levélben kérheti a felhasználó.


4.5 Ügyfélszolgálati kapcsolatfelvételkor kezelt adatok:

a. Név

b. Telefonszám

c. E-mail cím

d. Egyéb önként megadott adat

Adatkezelési cél: ügyfél kapcsolatfelvételi céljának kezelése

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: az ügy intézésétől számított maximum 5 év.

Adattovábbítás: nincs

4.6 Közösségi oldalak

Az  S.P.S Printing Solution Kft. megtalálható a Facebook és Instagram közösségi oldalakon. Az oldalak követése, illetve, a követéséről történő leiratkozás önkéntes alapon történik. S.P.S Printing Solution Kft. követőinek közösségi oldal profiljához hozzáfér, de adataikat semmilyen célra nem használja fel.

A Facebook és Instagram közösségi portálok S.P.S Printing Solution Kft.-től független, külön adatkezelők, adatvédelmi irányelveiket maguk határozzák meg és teszik közzé.


5. Tartalom

5.1 A www.sublimation-tech.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

5.2 A www.sublimation-tech.hu címen elérhető portál html kódja az S.P.S. Printing Solution Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

5.3 A www.sublimation-tech.hu tartalmazhat más vállalatok weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül Ön által meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért nem vállalunk felelősséget! Kérjük, tájékozódjon ezen külső webhelyek adatvédelmi szabályairól!


6. Adatkezeléssel kapcsolatos ügyintézés

6.1 Az érintett kérelmezhet az S.P.S. Printing Solution Kft.-nél

6.1.1 tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

6.1.2 személyes adatainak helyesbítését, valamint

6.1.3 személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

6.2 Az érintett kérelmére az S.P.S. Printing Solution Kft. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

6.3 Az S.P.S. Printing Solution Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

6.4 A fentebb írt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az S.P.S. Printing Solution Kft.-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

6.5 Az érintett tájékoztatását az S.P.S. Printing Solution Kft. csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

6.6 A tájékoztatás megtagadása esetén az S.P.S. Printing Solution Kft. írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

6.7 Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az S.P.S. Printing Solution Kft. helyesbíti.

6.8 A személyes adatot törölni kell, ha

6.8.1 kezelése jogellenes;

6.8.2 az érintett – az Infotv.-ben foglaltak szerint - kéri;

6.8.3 az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

6.8.4 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben vagy jelen szabályzatban meghatározott határideje lejárt;

6.8.5 azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.

6.9 A fenti bekezdés 6.8.4 pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

6.10 Törlés helyett az S.P.S. Printing Solution Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6.11 Az S.P.S. Printing Solution Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

6.12 Az S.P.S. Printing Solution Kft. értesíti a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.13 Ha az S.P.S. Printing Solution Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

6.14 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

6.14.1 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

6.14.2 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

6.14.3 törvényben meghatározott egyéb esetben.

6.15 Az S.P.S. Printing Solution Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

6.16 Ha az S.P.S. Printing Solution Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.17 Ha az érintett az S.P.S. Printing Solution Kft.-nek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az S.P.S. Printing Solution Kft. a reá irányadó határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv. meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

6.18 Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

6.19 Ha az adatkezelő a 6.16. pont alapján történő értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

6.20 Az S.P.S. Printing Solution Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

6.21 Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).


7. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók, adattovábbítás:

a. Az adatkezelő adatai: S.P.S. Printing Solution Kft., 9028 Győr, Szent Imre út 109. B. ép. https://www.sublimation-tech.hu

b. Az S.P.S. Printing Solution Kft. az internetes áruházban megrendelések teljesítése érdekében adattovábbítást végez.

c. A vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, hogy a felhasználó által megadott szállítási adatok átadásra kerüljenek a felhasználó által választott kiszállítást végző logisztika cégnek, illetve alvállalkozóinak.

d. A felhasználó által megadott számlázási adatok átadásra kerülnek a társaság részére könyvelést végző cég felé: Vase Bt., 9028 Győr, Rozgonyi utca 6.

e. Az S.P.S Printing Solution Kft. által értékesített gépek és készülékek telepítését, karbantartását és javítását a Farkas Gépi Hímző és Gépjavító Kft. (9134 Bodonhely, Dózsa Gy. u. 47.) végzi. A társaság részére a kapcsolatfelvételhez és különböző munkálatok elvégzéséhez szükséges vevői adatok (név, cím, telefonszám) kerülnek átadásra.

f. A fentieken kívül harmadik személynek az adatkezelő nem ad át személyes adatot. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az S.P.S. Printing Solution Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

 

8. Adatbiztonsági követelmények:

8.1 Az S.P.S. Printing Solution Kft., illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

8.2 Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

8.3 A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

8.4 A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

8.4.1 jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

8.4.2 az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

8.4.3 annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

8.4.4 annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

8.4.5 a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

8.4.6 azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

8.5 Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

9. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens esetén az adatkezelő a GDPR szabályaival összhangban jár el. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett természetes személyek jogaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül a GDPR 34. szakaszával összhangban tájékoztatja az érintettet vagy érintetteket az adatvédelmi incidensről tényéről és a tervezett válaszintézkedésekről. 

10. Tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhelyszolgáltató neve: Infoartnet Kft.
Elérhetősége: http://www.infoartnet.hu/kapcsolat

Az S.P.S. Printing Solution Kft. adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a www.sublimation-tech.hu/hu_HU/-adatvedelmi-nyilatkozat címen. Az S.P.S. Printing Solution Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról az S.P.S. Printing Solution Kft. haladéktalanul értesíti közönségét.